Звіт директора 2017/2018...

Звіт директора

комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня

школа-інтернат № 2» Запорізької обласної ради

Нечипоренка Костянтина  Сергійовича

про підсумки роботи школи-інтернату за 2017/2018 навчальний рік

У 2017/2018 навчальному році робота педагогічного колективу була продовжена над реалізацію єдиної педагогічної теми «Забезпечення якості педагогічного процесу для всебічного розвитку учнів та їх успішної самореалізації в соціумі», це передбачало впровадження педагогічними працівниками нових активних прийомів та методів навчання і виховання, різних форм організації навчально-виховної діяльності учнів, а також на реалізацію чітко ви¬значених принципів організації методич¬ної роботи, на основі яких здійснювався системно-культурний підхід до вдоскона¬лення особистості вчителя й розвитку його творчого потенціалу. У процесі роботи педагогічним колективом було проведено такі заходи: психолого-педагогічні семінари, круглі столи, семінари – практикуми, психолого-педагогічні конференції, науково-практичні семінари, педагогічні читання.
Збереження контингенту
На початок 2017/2018 навчального року у навчальному закладі навчалось 232 учня, на кінець навчального року – 229. Укомплектовано 20 класів (підготовчий – 1 , 8 – початкова школа, 11 – середня школа).
Середня наповнюваність класів по навчальному закладу – 11 учнів.
Основними заходами по збереженню контингенту учнів (вихованців) у 2017/2018 навчальному році були:
- контроль відвідування учнями навчальних занять;
- залучення до навчання дітей із загальноосвітніх шкіл, які потребують додаткових освітніх послуг.
У навчальному закладі протягом навчального року діяла єдина система обліку відвідування учнями занять. Підсумки відвідування були проаналізовані заступником директора з навчальної роботи, заступником директора з виховної роботи з класними керівниками, вихователями.
Аналіз рівня навчальних знань учнів школи-інтернату за звітний період показав, що спостерігається позитивна динаміка щодо збільшення % учнів, які навчаються на достатньому рівні. Це свідчить про результативність застосування індивідуального підходу до учнів, які потребують педагогічної підтримки. Стабільно тримається показник навчальних досягнень середнього рівня. Обумовлюється це наступними причинами:
1. Низький рівень потенційних можливостей учнів.
2. Особливості стану пізнавальних процесів: перевага короткочасної пам’яті над довготривалою, слабка сформованість довільного запам’ятовування, низький рівень активної довільної уваги – ці психологічні характеристики пізнавальної сфери сприяють зниженню успішності учнів.
Значно зменшилась кількість дітей, які навчаються початковому рівні.
Аналіз методичної роботи
У 2017/2018 навчальному році методична робота школи-інтернату була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеної чинним законодавством про освіту, надання методичної допомоги адміністрацією школи-інтернату педагогічним працівникам щодо оволодіння інноваційними технологіями навчання, моніторинговою діяльністю освітнього процесу.
В школі-інтернаті була створена методична рада школи-інтернату на чолі з директором, Нечипоренко К.С. До складу її ввійшли заступники дирек¬тора з навчальної роботи Кисла Н.М., заступник директора з виховної роботи Шепель О.В., методист Гиря Н.П., голова методичного об’єднання вчителів трудового навчання Пономаренко О.О., голова методичного об’єднання вчителів початкових класів Волкова Ю.М., голова методичного об’єднання вчителів гуманітарно-природничого циклу Гілевич В.В., голова методичного об’єднання вихователів Завоюра О.Ф. Всі методичні об’єднання мають плани роботи на навчальний рік і провели по 5 засідань. Слід зазначити, що тематика засідань методичних об’єднань відповідає педагогічній темі, над якою працює навчальний заклад. Успіху в роботі вчителів сприяла творча активність, взаємодопомога та взаємовідвідування уроків, обмін досвідом під час проведення відкритих уроків, використання нестандартних форм організації навчального процесу, доцільне використання наочності та тісний зв’язок у роботі з учителем–логопедом, вихователями, батьками.
Удосконалювались традиційні і впроваджувались нові форми роботи, проводились педагогічні дослідження, спостереження, тестування, діагностування. Педагоги здійснювали самооцінку, виявляли і аналізували труднощі в своїй роботі, творчо підходили до вирішення психолого-педагогічних завдань в процесі навчання і виховання, застосовували інновації, які відповідали сучасним дидактичним вимогам і навчальним можливостям учнів (інтелектуальним, віковим, психологічним).
На засіданнях методичних об’єднань розглядалися теоретичні питання з корекції вад дітей з затримкою психічного розвитку, дітей-олігофренів, практичні – уроки, виховні заходи та їх обговорення. Було використано різноманітні форми проведення засідань. Тематика засідань предметних об’єднань є актуальною, суттєвою, представлена теоретичними питаннями про інноваційні технології, життєву компетентність школярів, розвиток їх здібностей. Під час вивчення питань педагогіки, методики, психології використовувалися ділові та рольові ігри, диспути, «круглі столи» тощо.
Систематично вивчалися й аналізувалися навчальні плани, програми, підручники, посібники, інструктивні матеріали, методичні рекомендації щодо змісту, форми методів проведення уроку, індивідуальних та інших занять, позакласної і позашкільної роботи та навчально-виховного процесу в цілому.
У центрі уваги методичних об’єднань були питання оновлення методів та прийомів навчання, залучення інноваційних технологій до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей в умовах сучасного уроку. Шкільні предметні об’єднання спрямували свою роботу на вдосконалення майстерності педагогів, розвиток їх творчого потенціалу. Реалізація цих завдань забезпечувалась проведенням засідань предметних об’єднань та різноманітними заходами з педагогами протягом навчального року.
Значна увага приділялася роботі з нормативно-правовим забезпеченням, методичними рекомендаціями щодо вивчення певних предметів. Практична частина засідань забезпечувалася обміном досвідом учителів з обраних ними тем, творчими звітами педагогів, які атестувалися. З метою пропаганди творчих надбань педагогічного колективу школи, досвіду роботи педагогів протягом року на високому рівні про¬водились предметні тижні, методич¬ні виставки, творчі звіти тощо.
Слід відзначити, що особливої уваги заслуговує діяльність вчителів та вихователів, які творчо підходять до розв’язання сучасних педагогічних проблем, реалізуючи на практиці головні ідеї та принципи інноваційного навчання, асимілюючи власний досвід роботи з прогресивним педагогічним досвідом. Це вчителі: Волкова Ю.М., Гілевич В.В., Уфімцева Л.Г., Мінакова О.В., Корольова О.О., вихователі: Завоюра О.Ф., Мунтянова В.Ю., Терпелюк А.Є., Коваль К.С.
Проведені такі предметні тижні: фізкультурно-оздоровчої роботи, здорового способу життя, початкових класів, трудового навчання, основ знань з безпеки життєдіяльності.
Згідно з планом роботи школи-інтернату на 2017/2018 навчальний рік методичними об’єднаннями були проведені предметні тижні:
- Трудового навчання (з 26.02-02.03.18);
- Початкових класів (12.03-16.03.18);
- Предметів гуманітарно-природничого циклу (19.03-23.03.18)
Також в рамках тижня безпеки життєдіяльності проведені відкриті уроки, екскурсії, вікторини, які висвітлені на сайті навчального закладу.
Велика увага приділяється самоосвіті педагогічних працівників як одному з напрямків підвищення професійної майстерності вчителів.
Протягом навчального року відбулися засідання методичної ради школи-інтернату. Росту професійної майстерності педагогічних працівників сприяло проведення засідань спеціального семінару з олігофренопедагогіки та спеціальної психології, на якому були розглянуті актуальні питання спеціальної дидактики, впровадження інноваційних освітніх технологій, розгляд Концепції нової освіти в Україні та інші актуальні питання сучасної освіти.
Педагоги підвищували свій професійний рівень через самоосвіту, вивчаючи основи корекційної педагогіки, ознайомлюючись з інноваційними педагогічними технологіями.
Однією з ефективних форм реалізації пріоритетних завдань щодо підвищення якості освіти є інформатизація освітнього процесу. Функціонують 2 комп’ютерних класи з підключенням до мережі Internet для учнів, що дає можливість 100 % забезпечення навчання учнів ІКТ.
Адміністрацією навчального закладу були проведені співбесіди з кожним педагогічним працівником про результати діяльності та планування роботи на 2017/2018 навчальний рік.
Поряд з позитивними результатами в організації науково-методичної роботи є недоліки:
- не в повній мірі здійснюється інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу;
- недосконала система наукової організації праці педагогічних працівників;
- недосконала система співробітництва усіх учасників освітнього процесу;
- потребує удосконалення система самоосвіти педагогічних працівників.
Пріоритетні напрямки щодо організації методичної роботи :
1. Сприяти розвитку співробітництва всіх учасників освітнього процесу.
2. Забезпечити поповнення банку передового педагогічного досвіду.
3. Організувати роботу школи кращого педагогічного досвіду «Інновації в освітньому середовищі».
4. Організувати участь в конкурсі «Учитель року».
5. Забезпечити вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій та систем.
Був проведений аналіз кадрової політики у закладі.
Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки – один із визначальних чинників, що зумовлюють ефективність функціонування школи – інтернату як педагогічної системи. Розстановка педагогів здійснювалася та і здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників.
В закладі працює 69 педагогічних працівників: з них 67 осіб мають вищу освіту, 46,3 % із загальної чисельності педагогічних працівників мають дефектологічну освіту.
Мають педагогічне звання: «старший учитель» – 8 осіб, «старший вихователь» – 1 особа, вчитель-методист – 2 особи.
Якісний склад педагогічних працівників КЗ «ЗСЗШ-І № 2»ЗОР
на кінець 2017/2018 навчального року

Кількість педпрацівників Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»
69 21
28 % 16
22 % 9
12 %
28
38%
Кількісний склад педагогічних і технічних працівників протягом звітного періоду становив 100% від кількості штатних одиниць за штатним розписом .

Наслідки атестації педагогічних працівників школи-інтернату

Атестація педагогічних працівників школи-інтернату проводилася з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.
Атестаційний період проведено відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135), наказу Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 07.09.2017 № 0590 «Про атестацію педагогічних працівників установ та закладів Запорізької області у 2017/2018 навчальному році», наказу Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 20.10.2017 № 0668 «Про затвердження графіку проходження атестації педагогічними працівниками установ та закладів Запорізької області у 2017/2018 навчальному році.
З метою якісної організації проведення атестаційного періоду педагогічних працівників було здійснено:
• проведено у вересні коригування плану атестації на наступний рік;
• створено атестаційну комісію школи ( наказ по школі від 20.09.2017
№ 156-од)
• узгоджено склад комісії з профспілковим комітетом школи;
• виданий наказ по школі від 18.10.2017 № 178-од «Про атестацію педагогічних працівників у 2017/2018 навчальному році»
• оновлено стенд «Куточок атестації»
• ознайомлено педагогічний колектив із списком працівників, що атестуються;
• перевірено терміни проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками, що атестуються;
• оформлено методичні папки для накопичення матеріалів на період атестації педагогів;
• складено графік проведення відкритих уроків, позакласних заходів;
• організовано виступи педагогів, що атестуються на засіданнях методичних об’єднань, педагогічних радах, спецсемінарах;
• вивчався рівень кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педагогічному колективі, серед учнів та їх батьків.

Перед адміністрацією школи були поставлені такі основні завдання:

• забезпечення системної організації проведення атестації педагогічних працівників, сприяння розвитку творчості, неперервному підвищенню професійного рівня педагогічних працівників;
• удосконалення системи об’єктивної комплексної оцінки рівня кваліфікації, професійної майстерності педагогів відповідно до вимог Типового положення про атестацію, критеріїв та показників результативності педагогічної діяльності, стимулювання зростання кваліфікації педагогів;
• посилення контролю за дотриманням нормативно-правових засад атестаційного процесу, чіткого алгоритму структури атестаційного циклу, за якістю оформлення атестаційних листів, звітів про атестацію, реєстрацію особистих заяв працівників;
У закладі атестація будувалася на принципах демократичності, доброзичливості, принциповості, взаємоповаги та гласності. З цією метою були оформлені інформаційні стенди, проводились оперативні наради, методичні тижні педагогічної майстерності, тематичні виставки.
Членами атестаційної комісії були розроблені і затверджені заходи по підготовці і проведенню атестаційного періоду. Протягом атестаційного періоду було здійснено:
• Заслуховування творчих звітів (лютий-березень 2018 року);
• Проведення методичних тижнів з серіями відкритих уроків та позакласних заходів (листопад 2017 року, лютий 2018 року);
• Організація дидактичної виставки кращих методичних розробок і наочного матеріалу (жовтень 2017 року);
Вивчення досвіду педагогічного працівника, який підлягав атестації, проводилося за таким планом:
• Рівень науково-теоретичної та методичної підготовки;
• Уміння організувати навчально-виховний процес, його ефективність;
• Стан впровадження передового педагогічного досвіду та ефективність роботи;
• Якість виконання посадових обов’язків;
Протягом року практикувалися виступи педагогів, що атестуються, на засіданнях предметних кафедр, педагогічних рад; вивчався рівень професійної діяльності та загальної культури в педагогічному колективі, серед учнів та їх батьків.
На засіданнях атестаційної комісії узагальнено наслідки атестації:
1. обговорено результати атестації;
2. оформлено атестаційні листи за підсумками атестації;
3. складено звіт про підсумки атестації.
На підставі перспективного плану атестації педагогічних працівників школи черговій атестації підлягало 8 педпрацівників. Двоє педагогічних працівників проходили атестацію з двох посад : вчитель та вихователь.
Усі працівники, які атестувалися, своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації за фахом при КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
Протягом атестаційного періоду було присвоєно:

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» педагогічним працівникам:
(протокол № 4 від 15.03.2018 р.)
Волобуєвій Тетяні Антонівні – вихователю.
(протокол № 5 від 28.03.2018 р.):
Простак Олені Євгенівні – вихователю
Фурманову Сергію Володимировичу – вчителю математики.
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» педагогічним працівникам (рішення атестаційної комісії Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації наказ від 30.03.2018 № 222, протокол № 7 від 30.03.2018 р):
Волковій Юлії Михайлівні – вчителю початкових класів
Корольовій Оксані Олександрівні – вчителю початкових класів
Фурманову Максиму Володимировичу – вчителю трудового навчання.
Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії підтвердили:

кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» (протокол № 5 від 28.03.2018 р.):
Мунтянова Валентина Юхимівна – вихователь
Похилюк Лариса Вікторівна – вихователь
Фурманов Максим Володимирович – вихователь
Фурманов Сергій Володимирович – вихователь.
педагогічному званню «старший вихователь» (рішення атестаційної комісії Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації наказ від 30.03.2018 № 222, протокол № 7 від 30.03.2018 р) :
Волобуєва Тетяна Антонівна – вихователь.
Атестаційна комісія комунального закладу «Запорізька спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат № 2» Запорізької обласної ради звернулася з клопотанням до атестаційної комісії Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації щодо переносу атестації на один рік Шепель Ользі Володимирівні, як вчителю математики, у зв’язку з переходом у рік чергової атестації до іншого навчального закладу. Клопотання прийняте на засіданні атестаційної комісії школи-інтернату і відтворене в протоколі № 4 від 15.03.2018 року.
У результаті проведеної роботи можна зробити висновок, що адміністрація закладу впроваджує цілісну систему роботи з атестації педагогічних працівників. Пріоритетний напрям роботи адміністрації школи реалізується шляхом комплексної технології, яка спрямована на виявлення, вивчення й узагальнення досвіду роботи педагогічних кадрів. У своїй діяльності адміністрація керується нормативно-правовою базою, яка складається з нормативного, управлінського, методичного комплексів.
Таким чином, ґрунтовна робота атестаційної комісії, зміст управлінських заходів та система оцінки рівня педагогічної діяльності педагогів дали змогу пройти атестаційний період без зайвих психологічних перевантажень та стресових ситуацій. До атестаційної комісії Департаменту освіти і науки з апеляцією на рішення шкільної атестаційної комісії не звернувся жоден вчитель.
Аналіз виконання навчальних програм

На виконання плану роботи школи-інтернату на 2017/2018 навчальний рік було проаналізовано стан виконання навчальних програм за навчальний рік (наказ по школі від 22.12.2017 № 53 «Про виконання інваріантної та варіативної складових навчального плану за І семестр 2017/2018 навчального року») та за навчальний рік (наказ по школі від 25.08.2018 № 75-од «Про виконання навчальних програм за ІІ семестр 2017/2018 навчального року та за навчальний рік»). Це питання розглядалось на нараді при директорові.
Вивчення питання показало, що викладання навчальних предметів здійснюється за робочим навчальним планом школи-інтернату на навчальний рік, розробленим на підставі рекомендацій МОН України.
Вивчення стану планування роботи школи-інтернату щодо виконання навчальних планів і програм показало, що у наявності та оформлені відповідно до нормативних вимог:
- календарно-тематичні плани роботи вчителів-предметників (погоджені на засіданнях шкільних методичних об’єднань, схвалені адміністрацією школи-інтернату та відповідають навчальним програмам);
- плани-графіки проведення контрольних робіт відповідають календарно-тематичному плануванню.
Уроки мають корекційно-розвиткову спрямованість, яка стимулює в учнів розумову діяльність, пізнавальний інтерес до навчальних предметів.
Вчителі на уроках застосовують елементи інноваційних технологій навчання, а саме:
– елементи особистісно-орієнтованого навчання;
– інтерактивні методи навчання;
– враховують індивідуальні можливості кожної дитини для засвоєння
навчального матеріалу;
– тримають під постійним контролем діяльність учнів.
Все це відіграє важливу роль щодо корекції розумових та фізичних вад учнів з особливими освітніми потребами. Учні володіють необхідними знаннями з усіх предметів у межах вимог навчальних програм для спеціальної школи. При плануванні уроків усі вчителі приділяють значну увагу індивідуальній роботі з кожним учнем, підбираючи такі методи та прийоми навчання, які б дали змогу кожній дитині оволодіти певними знаннями та навичками.
Разом з тим необхідно звернути увагу на наявність певних недоліків у роботі педагогічного колективу з питань забезпечення учням знань, умінь і навичок на рівні програмних вимог.
Аналіз навчальних досягнень учнів, результатів річних контрольних робіт, показав, що рівень знань, практичних навичок та вмінь учнів з основ наук задовільний. Проте слід відзначити, що окремі вчителі працюють не на рівні сучасних вимог, не враховують індивідуальних особливостей дітей, недостатньо здійснюють диференційоване навчання, не приділяють достатньої уваги учням, що мають початковий рівень успішності.
Головними недоліками, які виявили учні в засвоєнні знань є те, що:
- значна частина учнів не вміє самостійно використовувати одержані теоретичні знання в практичній діяльності, переносити набуті знання в нові пізнавальні ситуації;
- порушена логічна послідовність конструювання речення, обмежений словниковий запас та комунікативна сторона мовлення в цілому;
- частина учнів зараховується до школи-інтернату без дошкільної освіти, що в свою чергу стає перешкодою в своєчасному наданні корекційної роботи тощо.
Зазначені недоліки в знаннях учнів вказують на недостатнє усвідомлення учителями основних вимог навчальних програм, недостатнє використання індивідуальних можливостей учнів щодо посилення практичної спрямованості викладання окремих навчальних предметів та корекції недоліків психофізичного розвитку учнів з особливими освітніми потребами. Це потребує від учителів творчого пошуку нових педагогічних технологій, інновацій у освітній роботі.
Проаналізовано навчання учнів за індивідуальною формою. Протягом 2017/2018 навчального року в закладі навчалося 41 учень з даною формою навчання.
Учителі, які здійснювали навчання, на підставі існуючих навчальних програм, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, складали індивідуальні навчальні програми та календарно-тематичні плани, які були погоджені із заступником директора з навчальної роботи та на їх основі впродовж навчального року велося поурочне планування.
Кількість та послідовність навчальних занять регламентувалось розкладом уроків, яке письмово погоджено з батьками. Виконання індивідуальних навчальних планів та програм, оцінювання навчальних досягнень учнів фіксувалися в окремих журналах з урахуванням загальних вимог щодо ведення класних журналів.
При здійсненні контролю за навчанням учнів за індивідуальною формою зверталась увага на:
- організацію навчання за індивідуальною формою відповідно до вимог чинного законодавства;
- наявність навчальних програм, календарно-тематичного планування;
- ведення учнівських зошитів;
- ведення журналу обліку проведених уроків (зазначеного зразка);
- наявність табелю успішності учня;
- облік проведених уроків відповідно до розкладу уроків, письмово погодженого з батьками.
В цілому можна зробити висновок, що навчання ведеться на достатньому рівні.
Недоліки: Переважна більшість вчителів несвоєчасно подають на контроль щоденники відвідування навчальних занять.
Аналіз роботи з питань охорони праці
Одним з пріоритетних напрямків роботи закладу з охорони праці учасників освітнього процесу є створення належних, безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління охороною праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, удосконалення його надійності та безпечності, створення нешкідливих та безпечних умов праці, проведення навчання професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.
З цією метою службою охорони праці у 2017/2018 навчальному році сплановано та проведено ряд заходів:
- школа прийняла участь у огляді – конкурсі серед закладів освіти щодо організації роботи по створенню безпечних умов праці і навчання та стану виконання вимог охорони праці на робочих місцях;
- «Тиждень безпеки праці» присвячений Всесвітньому Дню охорони праці;
- питання з охорони праці постійно заслуховувались на нарадах при директорові згідно плану;
- всі працівники відповідальні за відповідні ланки роботи пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці;
- проведено паспортизацію навчальних майстерень, спортивної зали. У ході паспортизації встановлювалась забезпеченість кабінетів усіма видами навчального обладнання, його розміщення та зберігання, створення умов для використання технічних засобів навчання, дотримання правил техніки безпеки, оформлення кабінетів.
У 2017/2018 навчальному році служба охорони праці продовжила роботу щодо поповнення «банку» нормативних документів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, які необхідні для організації і безпечного проведення освітнього процесу.
Під постійним контролем знаходяться питання реалізації комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, які щорічно розробляються за участю сторін колективного договору. Адміністрація закладу приділяє багато уваги забезпеченню належного утримання будівлі, інженерних комунікацій, веде постійний моніторинг за їх технічним станом.
За звітний період значно покращився рівень протипожежної безпеки. Майже повністю виконані пункти приписів пожежної інспекції.
Загальний стан матеріально-технічної нормативності охорони праці задовільний. Використання навчальних кабінетів раціональне. Освітлення відповідає стандартам, технічні засоби частково відповідають діючим стандартам. Забезпечено чіткий режим для учнів. Обладнання харчоблоку та пральні укомплектоване, повністю відповідає нормі.
У наявності та працездатне протипожежне обладнання (постійно здійснюється придбання, заміна, ремонт). Технічний стан діючих ліній електромереж, контуру заземлення, внутрішніх мереж водопостачання, систем вентиляції, внутрішніх мереж каналізації, теплопостачання у нормі. Постійно контролюється технічний стан, здійснюються ремонтні роботи.
У наявності медичні аптечки у приміщеннях з підвищеною можливістю травматизму.
Відповідальним з охорони праці Мавроді Д.О. на належному рівні ведуться виконавчі документи. Накази видаються за циклограмою. Відповідають нормам, але потребують постійного контролю та вдосконалення умови матеріально-технічної нормативності у кабінетах. Служби закладу в цілому дотримуються санітарно-гігієнічних вимог, стан озеленення у нормі (близько 40% від незабудованої території), 100% огорожі відновлено, встановлені камери відео спостереження. Підготовка та діяльність закладу в осінньо-зимовий період здійснюється за відповідним планом заходів.
Благоустрій та прибирання прилеглої території, розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази будівлі школи здійснюється за діючим Планом.
Відповідно до плану роботи Департаменту науки і освіти Запорізької обласної державної адміністрації в ІІ кварталі 2017 року було здійснено перевірку організації охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі.
Аналіз роботи з питань охорони життєдіяльності учнів
На початку року 01.09.2017 з учнями всіх класів був проведений вступний інструктаж з записом у класному журналі, первинні інструктажі проводяться з учнями з усіх предметів – 3 рази на рік з записом у «Журналі проведення всіх видів інструктажів», при виїзді учнів за межі закладу та проведенні масових заходів здійснюються записи у журналі «Реєстрації цільових інструктажів».
У закладі викладається курс «Основи здоров’я» у 1-10 класах. З висвітленням питань попередження дитячого травматизму у закладі виступили представники районної служби авто поліції, служби пожежної безпеки, ювенальної поліції.
З метою створення безпечних умов навчання, праці, відпочинку, збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу, адміністрацією школи-інтернату протягом 2017/2018 навчального року проводилась цілеспрямована робота з питань охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всіх видів дитячого травматизму, безпеки життєдіяльності.
В 2017/2018 навчальному році зроблено наступні заходи:
- здійснений план заходів щодо проведення профілактичної роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму в школі-інтернаті в поточному навчальному році;
- здійснений план роботи класних керівників (вихователів) з питань запобігання всіх видів дитячого травматизму. Відображення тематики цих бесід у планах виховної роботи класних керівників, на сторінках журналів, у щоденниках учнів;
- проведення позакласних занять: бесід, ігор, вікторин, конкурсів творів та малюнків, виставок тощо на профілактичні теми;
- превентивна робота з профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, профілактика ВІЛ-інфекцій (СНІДу);
- організовано чергування вчителів та вихователів по закладу;
- наявність правил з безпеки праці в спортивній залі, навчальних майстернях тощо;
- організація роботи з безпеки життєдіяльності та запобігання усіх видів дитячого травматизму через учнівське самоврядування, шкільні гуртки тощо;
- наявність листків здоров’я в класних журналах;
- наявність програм з курсу «Основи здоров’я» для спеціальних шкіл;
- укомплектованість закладу педагогічними кадрами з курсу «Основи здоров’я»;
- проведення тижня безпеки життєдіяльності та «Основи здоров’я» (листопад, 2017);
- організована робота з батьками щодо профілактики усіх видів дитячого травматизму (протоколи загальношкільних батьківських зборів);
- в наявності медичний кабінет, обладнання якого відповідає нормативним вимогам, кадрове забезпечення медичним персоналом (медична сестра, лікар). Здійснюється постійний контроль за впорядкованістю медичних карт учнів, їх відповідністю кількості учнів школи-інтернату. Систематично, відповідно до плану, проводиться поглиблений медичний огляд та моніторинг стану здоров’я учнів.
Весь педагогічний колектив школи-інтернату проводить державну політику щодо збереження життя і здоров’я учнів та працюючих, формування навичок безпечної поведінки.
Питання щодо стану безпеки життєдіяльності та охорони праці учасників освітнього процесу неодноразово розглядались на нарадах при директорі.
В школі-інтернаті проводиться цілеспрямована робота по створенню здорових і безпечних умов навчання, праці, створено службу з охорони праці. Безпосередня відповідальність за організацію зазначеної роботи покладається на директора, його заступників, відповідального з охорони праці, завідувачів майстерень тощо.
Постійно проводиться робота по поліпшенню охорони життя і здоров’я учасників освітнього процесу, покращення умов їх праці і навчання.
З метою недопущення нещасних випадків та усунення загрози життю учасників освітнього процесу, питання щодо посилення роботи з електробезпеки тримаються на постійному контролі.
На початку навчального року поновлено інструкції з охорони праці, техніки безпеки, заведено відповідні журнали. Забезпеченість вогнегасниками здійснено відповідно до норм.
Зважаючи на вищевказане можна зробити висновок про те, що питання охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки керівником закладу тримаються на постійному контролі.
Адміністрація школи-інтернату в подальшому планує спрямовувати свою роботу на покращення стану безпеки життєдіяльності, дитячого травматизму та охорони праці, розглядати дані питання на нарадах при директорові.
На постійному контролі перебувають такі питання, як проведення інструктажів з учнями та працівниками з питань безпеки життєдіяльності, приведення у відповідність до вимог Державних нормативних актів документації з охорони праці. Значна увага приділяється формуванню здорового способу життя і навичок безпечної поведінки.
Ключовими невирішеними завданнями щодо зниження дитячого травматизму є відсутність достатньої батьківської уваги. Зниження соціальних установ сім’ї безпосередньо впливає на поведінку дітей на вулиці. Так класними керівниками, згідно річного плану роботи школи-інтернату на 2017/2018 навчальний рік, проводяться батьківські збори, психолого-педагогічна просвіта з батьками, де попередження дитячого травматизму становить одне з головних питань.
Зазначене вимагає суттєвого поліпшення організаційної роботи і вжиття дієвих заходів щодо запобігання нещасним випадкам з дітьми поза межами закладу освіти, забезпечення належного рівня освіти з безпеки життєдіяльності всіх учасників освітнього процесу.
Аналіз роботи шкільної психолого-медико-педагогічної комісії

З метою вивчення рівня психічного розвитку учнів, визначення відповідних умов навчання, виховання, корекції, реабілітації та працевлаштування учнів школи-інтернату, на початку 2017/2018 навчального року, згідно з наказом по школі від01.09.2017 № 43, створена шкільна психолого-медико-педагогічна комісія.
У своїй діяльності шкільна психолого-медико-педагогічна комісія керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, погодженою Генеральною асамблеєю Організації об’єднаних націй 20.11.1989 (зі змінами), «Положенням про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію», затвердженого наказом МОН України від 20.08.1996 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.09.1996 за № 518/1543, «Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”, затвердженого наказом МОН України від 15.09.2008 № 852, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.12.2008 за № 1219/15910 статутом школи-інтернату та іншими нормативними актами України.
Основними завданнями в 2017/2018 навчальному році були:
1. Обговорення рівня психічного розвитку дитини, шкільних знань і пізнавальних можливостей учнів підготовчого класу на початок навчального року з метою визначення адекватних умов навчання кожного з них (програма індивідуального підходу).
2. Перегляд у кінці І семестру 2017/2018 навчального року контингенту учнів першого класу з метою визначення відповідності навчання їх у класі за загальною програмою.
3. Вивчення учнів, направлених до школи-інтернату за умови навчання.
4. Підготовка на розгляд педагогічної ради матеріалів на учнів, які мають навчатися за індивідуальною програмою.
5. Вивчення учнів з метою визначення найбільш адекватного профілю трудового навчання.
6. Надання консультативної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, лікарям з питань виховання, навчання, корекції і лікування дітей з відхиленнями у розвитку, з порушеннями поведінки.
В 2017/2018 навчальному році шкільна психолого-медико-педагогічна комісія працювала згідно плану. Був складений план засідань і графік роботи комісії. Ведеться книга протоколів шкільної психолого-медико-педагогічної комісії.
Під час обстеження учнів комісія керується аналітичними матеріалами вивчення особливостей інтелектуального розвитку школяра. Рішення комісії щодо навчання учнів за індивідуальною формою затверджується педагогічною радою.
Були обговорені виступи «Причина та корекція труднощів у навчанні розумово відсталих дітей», «Формування здорового способу життя учнів школи-інтернату», «Співдружність сім’ї, школи і медичних закладів у вихованні розумово відсталої дитини», «Соціально-психологічний тренінг, як засіб соціальної адаптації учнів з обмеженими можливостями», «Стан корекційної роботи в спеціальній школі», які підготували члени шкільної психолого-медико-педагогічної комісії, вчителі-дефектологи.

Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу
За 2017/2018 навчальний рік вивчено та визначено соціальний статус учнів закладу. Створені соціальні паспорти класів та школи, що протягом року своєчасно доповнювалися, корегувалися. Надавались індивідуальні консультації із соціально-правового захисту та підтримки учням, батькам, опікунам, вихователям, класним керівникам. Використовувався комплекс правових норм, спрямованих на захист прав та інтересів дітей.
У закладі здійснюється психолого-педагогічний супровід дітей пільгових категорій, метою якого є відстеження динаміки розвитку особистості кожної дитини, вивчення загальних тенденцій та закономірностей їх психічного, особистісного розвитку, процесів соціалізації та адаптації.
На нараді при директорові та педагогічних нарадах розглядались питання щодо соціального захисту дітей згідно з планом роботи.
У закладі створено банк даних на дітей та розроблені відповідні заходи щодо роботи з дітьми всіх категорій. Усього на обліку перебувають такі категорії учнів: діти – інваліди – 98, діти з неповних сімей – 87, діти із багатодітних сімей – 27, діти із сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах – 2, діти-сироти – 3, діти, позбавлені батьківського піклування –22.
Особлива увага приділяється роботі з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування: оформлені особові справи, в яких зібрані необхідні документи.
Постійно здійснюється контроль щодо утримання та виховання дітей, захисту їх майнових та житлових прав (співбесіди – 14, відвідування вдома – 8, спільна робота зі службами у справах дітей, соціальними службами).
Педагогічним колективом здійснюється психолого-педагогічний супровід учнів, які схильні до правопорушень та потребують підвищеної педагогічної уваги. На внутрішньошкільний облік поставлено 3 учні (у минулому році – 5), що мають порушення дисципліни, за ними закріплені громадські наставники, вони взяті під особистий контроль педагогічного колективу. На засіданнях ради профілактики правопорушень розглядалися питання щодо обліку вихованців із сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, обговорювались результати обстеження житлово-побутових умов їх проживання, здійснювався аналіз роботи педагогів з дітьми девіантної поведінки. Жоден з наших вихованців не знаходиться на обліку у відділі ювенальної поліції у справах неповнолітніх.
Здійснюється щоденний контроль за відвідуванням учнів школи, щотижня проводиться моніторинг причин відсутності їх на заняттях, організовуються зустрічі з батьками та опікунами (піклувальниками) дітей, які мають пропуски занять без поважних причин.
Організована спільна робота зі службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом ювенальної поліції у справах неповнолітніх: проведено цикл лекцій з профілактики правопорушень та злочинів, алкоголізму та тютюнопаління, індивідуальні бесіди.
Протягом навчального року соціальним педагогом проведено: індивідуальне консультування учнів 4-10–х класів з питань соціально-правового захисту, з актуальних питань соціальної педагогіки (51 особа); консультування педагогічного колективу з питань соціального захисту дітей, нормативно-правового забезпечення захисту дітей, з основ соціальної педагогіки (18 осіб); тренінгові вправи щодо профілактики негативних явищ серед учнівського середовища (56 осіб); просвітницькі заходи за темами: «Актуальні проблеми сучасності. Оптимальні шляхи попередження правопорушень», «Міцна сім’я», «Безпечне життя» (учні 7-10-х класів); комплекс занять та ігор з метою розвитку інтелектуальної сфери (учні 4-5-х класів); ігрова корекція соціально і педагогічно занедбаних дітей (18 осіб); профорієнтація учнів середньої школи та сприяння їхньому професійному самовизначенню за допомогою програми «Людина і світ професій» (учні 10-х класів); поставлено на соціальний квартирний облік по отриманню житла та поліпшення житлових умов – 5 учнів; оформлено пенсій по втраті годувальника – 1 учню.
Відповідно до плану спільних дій з представниками правоохоронних органів, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено цикл лекцій, семінари , «круглі столи» з метою превентивного виховання учнів.
Аналіз проведеної роботи по соціальному захисту у 2017/2018 навчальному році виявив напрями діяльності, що потребують удосконалення, а саме: координація дій з адміністрацією та педагогічним колективом, батьківською та учнівською громадськістю в системі особистісно-орієнтованого навчання та виховання.
З огляду на вищезазначене, пріоритетними завданнями у 2017/2018 навчальному році визначено:
– створення умов для розвитку пізнавальних можливостей та формування інтересів учнів;
– створення доброзичливого клімату в учнівському колективі;
– соціалізація дітей пільгового контингенту та здійснення соціально-педагогічного патронажу.
Виховна робота

Виховна робота в навчальному закладі здійснювалася згідно з планом роботи школи-інтернату на 2017/2018 навчальний рік, з метою проведення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, залучення кожного учня (вихованця) до участі в різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей, організації змістовного позаурочного дозвілля.
Основні напрями роботи враховувались як при проведенні загальношкільних заходів, так і при проведенні індивідуальної роботи з учнями (вихованцями).
Протягом навчального року питання виховної роботи розглядалися на засіданнях педагогічних рад (3), нарадах при директорові (6), засіданнях методичного об’єднання вихователів (5).
З метою забезпечення відповідності діяльності школи державним стандартам та надання допомоги педагогам у підвищенні рівня виховної роботи, у школі-інтернаті постійно здійснюється управління та внутрішньошкільний контроль за виховною роботою. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що педагогами використовуються сучасні технології виховання учнів: соціальне проектування, колективні творчі справи. Виховну роботу в групах у позаурочний час сплановано і проведено відповідно до педагогічної теми навчального закладу «Забезпечення якості педагогічного процесу для всебічного розвитку учнів та їх успішної самореалізації в соціумі» і відображено в календарних і щоденних планах роботи вихователів. Вихователями проводились бесіди з безпеки життєдіяльності згідно з календарними планами виховної роботи.
З метою реалізації основних цілей та завдань виховної роботи, розвитку духовності, виховання патріотизму, формування загальнолюдських моральних цінностей, враховуючи специфіку навчального та виховного процесу закладу проведені традиційні заходи: свято Першого дзвоника, до Дня працівників освіти, Новорічні свята, до Міжнародного жіночого дня, до Дня Пам’яті та примирення, свято Останнього дзвоника, випускний бал; обрядові національні свята.
Проводилася робота щодо формування, популяризації здорового способу життя: тиждень фізичної культури та туризму, тиждень здорового способу життя, спортивні змагання з тенісу для учнів середнього блоку та з баскетболу для учнів старших класів; загальношкільні змагання до Всесвітнього дня інвалідів; спортивні свята «Зимові розваги», «Нащадки козацької слави».
У школі-інтернаті організовано роботу 4 гуртків: за художньо-естетичним («Моделювання іграшок, сувенірів», «LifeZ» (танцювальний), «Чарівний олівець», вокального співу) у яких заняттями за інтересами охоплено 74 % дітей.
Поряд із традиційними формами виховної роботи значне місце посідає шкільне самоврядування. Дитяча шкільна організація «Країна здійснення мрій» об’єднує роботу центрів: центр «Знання», центр «Дисципліна та порядок», центр «Дитяча служба новин», центр «Суспільно-корисні справи», центр «Дозвілля та культура». Центром «Знання» на початку року проведено рейди перевірки готовності учнів до уроку, стану підручників, робочих зошитів. Центр «Дисципліна та порядок» слідкує за виконанням правил поведінки на перервах, в другій половині дня. Центр «Дитяча служба новин» висвітлювала найцікавіші події в житті дитячої країни. Центром «Суспільно-корисні справи» втілювалися дії щодо покращення перебування жителів дитячої країни, проводились рейди по перевірці загального стану спальних приміщень, класних кімнат.

Медичне обслуговування вихованців

У 2017/2018 навчальному році медична служба навчального закладу була укомплектована повністю, відповідно до штатного розкладу. Медична служба вживала заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я, гігієнічне виховання дітей та вивчення основ гігієни на створення умов, що відповідають вимогам санітарних норм.
Медичний блок складається з кабінету лікаря, кабінету медичної сестри, кабінету масажу, фізіотерапевтичний кабінет, душова кімната та ізолятор на дві палати.
У навчальному закладі у наявності всі нормативно-правові документи з питань організації роботи з медичного забезпечення дітей, передбачені законодавством України.
На всіх дітей заведена індивідуальна карта дитини та форма щеплень – 063. Лікарем ведеться амбулаторний прийом дітей. Новоприбулі діти пройшли медичний огляд на базі районних поліклінік, оглядались лікарем та медичною сестрою. На кожного учня оформлені листи здоров’я, якими користуються педагогічні працівники, для ознайомлення з фізичними та медичними показниками учнів. З метою забезпечення і зміцнення здоров’я дітей, профілактики хронічних захворювань, визначення групи здоров’я та групи занять фізкультурою проведено два поглиблених медичних огляди учнів.

Порівняльна таблиця
за результатами обстеження учнів школи-інтернату
в 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 навчальних роках:

№ з\п Тип захворювання «Д» група
2015/2016 2016/2017 2017/2018
1 Захворювання ЦНС 63 54 57
2 Захворювання органів зору 28 31 33
3 Захворювання серцево-судинної системи 29 35 34
4 Хірургічні патології 68 61 62
5 Захворювання ендокринної системи 44 45 47
6 ЛОР-патології 13 15 18
7 Захворювання шкіри - - -
8 Захворювання органів травлення 11 11 13
9 Алергічні захворювання 1 1 4
10 Захворювання органів дихання 2 2 3
11 Вроджені патології 24 26 27
12 Захворювання нирок 3 6 7
Всього: 286 289 305
Порівняльна таблиця
за результатами лікування учнів школи-інтернату
в стаціонарі в 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 н. р.:
№ з\п Тип захворювання «Д» група
2015/2016 2016/2017 2017/2018
1 ОРВІ 1 1
2 Грип 2 3
3 Пневмонія 2 2
4 Гострий бронхіт 1 1 1
5 Ангіна 1 - 2
6 Отит
7 F 71.0 5 6 4
8 F 70.0 36 48 41
9 Нічний енурез 12 10 13
10 ВСД 2 3
11 ВПС
12 ДЖКТ
13 Гострий синусіт 1 2
14 Панарицій
15 ДЖВП
16 Гострий апендицит
17 Хронічний гастрит 1 1
18 Орхит
19 Епілепсія
20 Вторинна кардіопатія
21. Амбліопія 1
22. Пієлонефрит 1
Всього: 57 77 75
Розподіл учнів школи-інтернату для організації уроків з фізичної культури

№ з\п Фізкультурна група 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Всього учнів 190 208 193
1 Основна група 40 43 34
2 Підготовча група 99 110 104
3 Спеціальна група 47 53 54
4. Звільнені 4 2 1

Порівняльна таблиця профілактичних щеплень
а 2015/2016 н. р., 2016/2017 н.р., 2017/2018 н. р.

№ з\п Назва щеплення 2015/2016 2016/2017 2017/2018
план виконано % план виконано % план виконано %
1 АДС – М в 16 років 92 42 45 86 63 73 85 62 72
2 ППВ – в 14 років 87 - - 51 22 43 53 39 73
3 R – Манту 134 80 60 133 71 53 132 86 65
4 КПК в 6 р. 49 - - 51 - - 52 - -
5 БУЖ в 7 років 3 - - 5 - - 6 - -
У зв’язку з відсутністю необхідної кількості бакпрепаратів, план проведення профілактичних щеплень був виконаний не повністю.
У школі-інтернаті проводиться С-вітамінізація з розрахунку 60 мг/чол. на добу. Діє рада по харчуванню. Щомісяця відбуваються засідання.

Аналіз управлінської діяльності адміністрації навчального закладу

Основні напрямки контрольно-аналітичної діяльності:
- отримання інформації для педагогічного аналізу;
- надання методичної, практичної допомоги вчителям, вихователям, керівникам гуртків;
- створення оптимальних умов для навчання, виховання і розвитку дітей;
- удосконалення освітнього процесу, реалізація завдань щодо вирішення основної методичної проблеми;
- корекційно-розвиткова спрямованість освітнього процесу.
Протягом навчального року здійснювався внутрішньошкільний контроль, вивчено стан викладання предметів та рівень навчальних досягнень учнів з зарубіжної літератури, інформатики, фізики, хімії, образотворчого мистецтва, квітникарства. Згідно з планом роботи закладу освіти здійснювався контроль за виконанням рекомендацій, наданих під час контролю адміністрацією. Усі матеріали внутрішньо шкільного контролю узагальнено в довідках, видано відповідні накази. Проведено аналіз роботи навчального закладу за попередній період, визначено зміст і напрями подальшого удосконалення навчально-виховного процесу, механізм оцінювання якості реалізації Концепції та очікувані результати від її впровадження.
Аналіз результатів роботи навчального закладу за 2017/2018 навчальний рік свідчить про виконання в цілому плану роботи.
Але деякі питання потребують поглибленого вивчення, аналізу та подальшого вирішення. Так, вимагає вдосконалення корекційна система навчально-виховного процесу з використанням особистісно-зорієнтованих підходів в умовах спеціальної освіти, система форм та методів виховної діяльності, спрямованої на підготовку випускників до адаптації в соціумі, посилення практичної направленості викладання основ наук. Не до кінця реалізуються можливості шкільних майстерень.

Аналіз фінансово-господарської діяльності та матеріально-технічної бази закладу

Затверджено по кошторису на 2018 рік 27227939,00грн, з них кошти освітньої субвенції 17746501,00 грн. що становить 65%, кошти обласного бюджету – 9481438,00грн, що становить 35%., в т.ч по КЕКВ:
- 2111 « Оплата праці» – 18740521,00грн ( в т.ч. освітня субвенція 14546312,00грн, обласний бюджет 4194209,00грн).
- 2120 « Нарахування на заробітну плату 4122915,00грн ( в т.ч освітня субвенція 3200189,00грн, обласний бюджет 922726,00грн);
- 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 1028652,00грн ( обласний бюджет)
- 2220 « Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – 27035,00грн. ( обласний бюджет)
- 2230 « Продукти харчування» – 1520237,00грн ( обласний бюджет)
- 2240 « Оплата послуг» – 1083518,00грн ( обласний бюджет)
- 2270 « Оплата комунальних послуг» – 698431,00грн ( обласний бюджет) в.т.ч:
1) 2272 « Оплата водопостачання та водовідведення» – 52559,00грн
2) 2273 « Оплата електроенергії» – 373949,00грн.
3) 2275 « Оплата інших енергоносіїв» – 271923,00грн.
Штатна чисельність працівників становить в Закладі 164,93 ставки ( 4 ставок адміністративних, 68,11 вчителів, 34,79 вихователів, 9 спеціалістів, 49,03 інші). Середня заробітна плата заступників становить 13432,00грн, середня заробітна плата педагогічних працівників складає 10639,00грн, середня заробітна плата обслуговуючого персоналу складає 3897,00грн.
Харчування учнів – Затверджено на 2018 рік 1520237,00грн, використано коштів 1022749,40грн. (середня вартість харчування на одну дитину становить 79,23грн).
Предмети та матеріали 2210 – Затверджено на 2018 рік – 1028652,00грн, використано 1028652,00грн:
- 195000,00грн вікна металопластикові ( 48 шт середня вартість одного вікна становить 4062,50грн зі встановленням)
- 130000,00грн. лінолеум ( 400 кв.м по 325,00грн за один кв.м)
- 108889,00грн. миючі засоби
- 90992,00грн ( матеріали, які були використані для заміни аварійної зворотної труби теплопостачання з установкою 23 батарей);
- 19056,00 грн ( матеріали, які були використані для заміни аварійної труби водопровіда, з встановленням двох лічильників)
- 79701,00грн ( матеріали, які були використані по заміні електропроводки в спальному корпусі);
- 9800,00 два принтера в учбові класи.
- 21900,00грн світильники в класи 60*60
- 74820,00грн( будівельні матеріали – гіпсокартон, OSB плита, плита для стелі)
Послуги 2240 Затверджено на 2018 рік – 1083518,00грн, використано 755411,26грн, в т.ч поточні ремонти:
- 28000,00грн – енергоаудит;
- 29413,00грн – заміна аварійного вузла та аварійної труби водопровіда;
- 40072,00 грн – заміна аварійної зворотної труби теплопостачання з установкою 23 батарей;
- 13550,00 грн – електровимірювальні роботи;
- 29889,00грн – влаштування внутрішніх відкосів;
- 28606,00грн- ремонт методичного кабінету;
Оздоровлення дітей -88200,00грн ( 12 дітей на 21 день по 350,00грн на день)
Впродовж 2017-2018н.р. здійснювалася наступна адміністративно-господарча робота:
Співробітники підрозділу МОП у своїй роботі керуються законами України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», Колективним договором , Положенням про підрозділ МОП, функціональними обов’язками, правилами внутрішнього розпорядку закладу.
Робота підрозділу спрямовувалася на досягнення запланованих цілей, а саме: комфортного та безпечного перебування вихованців та співробітників закладу, створення сучасного дизайну приміщень та території, модернізація та вдосконалення матеріально-технічної бази, збереження майна, економії енергоносіїв.
Для цього щоденно проводилося вологе прибирання усіх приміщень за графіком, прання та прасування білизни, охорона території, перевірка роботи усіх мереж закладу, вчасний вивіз сміття, покіс трави, прибирання території, проведення поточних ремонтів приміщень, проводився контроль використаного пального, логістика, перевірка якості поставлених постачальниками товарів, обробка заявок на придбання, при виконанні поточних ремонтів – використання сучасних матеріалів та приладів для економії тепло – та електроенергії (встановлення метало пластикових вікон, енергозберігаючих ламп, систем датчиків руху для вмикання світла на сходах).
Щомісяця проводилася підготовка кошторисної документації згідно річного плану закупівель, перевірка виконання тижневих планів підрозділу, планувалася роботи столярної майстерні, підрозділу МОП, водія, документація щодо списання основного майна, заходи щодо пожежної безпеки у закладі (інструктажі, навчання), страхування, технічний огляд та планування ремонтів шкільного транспорту. Робітниками підрозділу виконувалася робота за розширеними функціональними обов’язками що ретельно фіксувалося керівником підрозділу та відображалося у карті рейтингового оцінювання.
З метою чіткого відстеження виконаної роботи та розподілу завдань, щомісяця проводилися наради у підрозділі.
Особливо хотілося відмітити роботу працівників, які виконували не тільки додаткові завдання, але які завжди проявляли ентузіазм у праці:
Карчевская Т.М.,Швец В.А. Волкова – Куклева Л.М., Кучерова О.І.,
Кирик Н.Є.,Кутузов І.В.,Полянкін В.О., Полянкіна Л.І.
Підсумки виконаної за 2017-2018 навчальний рік роботи:
Учбовий корпус:
заміна труб «зворотної» опалювальної системи навчального корпусу на пластикові труби; під балконом заміна металевих труб стояків на пластикові від відсікаючи кранів до стелі другого поверху та підключення алюмінієвих радіаторів; у підвальних приміщеннях заміна чавунних радіаторів на алюмінієві.
Витрачено: 40 071, 97 гривень
Електровимірювальні роботи: перевірка опору ізоляції електромережі та заземлення.
Витрачено: 13 350, 00 гривень
Ремонт котельні (перемотка двигуна, заміна кришки і підшипників двигуна, ремонт насоса з виготовленням вала).
Витрачено: 13 272, 00 гривень
Енергоаудит.
Витрачено: 28 000, 00 гривень
Балкон (ремонт даху над балконом та балкон). Внутрішні відкоси.
Витрачено: 28 606, 12 гривень
Заміна та установка вікон (47 шт)
Витрачено: 195 000, 00 гривень
Спальний корпус:
Ігрова кімната: монтаж стін з гіпсокартону, заміна світильників та електропроводки, укладання дошки ОСБ, монтаж стелі «Армстронг», укладка лінолеуму, фарбування стін.
Витрачено: 29 346, 00 гривень
Кінотеатр: монтаж стін з гіпсокартону, заміна світильників та електропроводки, укладання дошки ОСБ та заміна лінолеума, монтаж стелі «Армстронг» оздоблення стін панелями ламінату, оклеювання стін шпалерами та фарбування
Витрачено: 29 994, 00 гривень
Електромонтажні роботи у ігровій кімнаті, коридорах, кінотеатрі.
Витрачено: 20 057, 39 гривень
Внутрішні відкоси вікон
Витрачено: 29 889, 13 гривень
Хол: монтаж стелі «Армстронг». , укладання дошки ОСБ та заміна лінолеуму.
Витрачено: 18 087, 34 гривень
Встановлення кондиціонерів у учбовому та спальному корпусах (4 шт)
Витрачено: 8 264, 63 гривень
Територія школи:
Заміна аварійного трубопроводу, монтаж вузла системи обліку
Витрачено: 29 413, 00 гривень
Виконано силами працівників школи:
Спальний корпус:
І поверх: 3 коридори, 2 спальні – побілка стель, оклеювання стін шпалерами та фарбування. У коридорі укладання дошки ОСБ та заміна лінолеуму.
ІІ та ІІІ поверх: по 2 спальні – побілка стель, оклеювання стін шпалерами та фарбування.
Медичний блок: оздоблення стін панелями ламінату. У коридорі та масажному кабінеті – укладання дошки ОСБ та заміна лінолеуму
Висаджено 850 чорнобривців, 50 роз, 70 петуній, 100 айстр, 200 щитовидних флоксів,150 хризантем, 30туй на території закладу.
Аналізуючи роботу працівників МОП, треба підкреслити, що порівняно з попереднім навчальним роком, підвищився рівень відповідальності кожного, санітарно – гігієнічні вимоги виконувалися бездоганно, чітко відслідковувався керівний алгоритм: планування-тижнева нарада-підсумки-нарада при директорі.

Завдання на 2018/2019 навчальний рік

У 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив продовжує роботу над єдиною педагогічною темою «Забезпечення якості педагогічного процесу для всебічного розвитку учнів та їх успішної самореалізації в соціумі».
Пріоритетні завдання роботи колективу навчального закладу:
1. Формування життєвих компетентностей здобувачів освіти, підготовка їх до відповідної практичної діяльності та самостійного життя в сучасних суспільно-економічних умовах.
2. Залучення педагогічних працівників до формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, до втілення інноваційних методів навчання.
3. Створення умов в освітньому процесі для особистісно орієнтованої профорієнтаційної орієнтації, системного удосконалення їх загальноосвітньої та фахової підготовки.
4. Формування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та сталого розвитку.
5. Якісна та плідна організація роботи методичних об’єднань.
6. Врахування учителями-предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації психолого-педагогічних особливостей дітей.
7. Сприяння розвитку комунікативного потенціалу дитини.
8. Забезпечення базової загальноосвітньої підготовки, що сприяє розвитку дитини як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей та самовизначення, саморозвитку, самореалізації через професійне самовизначення і самореалізацію, набуття навичок навчання.
Головним показником якісних змін в організації освітнього процесу в 2018/2019 навчальному році мають стати:
- науково-методична культура педагога;
- конкурентоспроможність випускників.Еще с сайта
33 queries in 0.336 seconds.